Sobre Grid Spinoza

Grid Spinoza és el nom que rep la plataforma de comunicació de l’àrea de recerca d’Hangar, mitjançant la qual es vol donar una major visibilitat als projectes de recerca que s’impulsen des del centre, afavorir el creuament de la informació derivada del seu desenvolupament i facilitar l’accés a la documentació dels seus processos. L’àrea de recerca d’Hangar té com a finalitat oferir als artistes el context i les eines necessàries per a la recerca artística. Al mateix temps, aquesta àrea té també com objectius:

  • Posar en valor l'artista com a investigador, i als processos de recerca artística com a investigació de ple dret.
  • Defensar l'especificitat de la forma de coneixement que proposa la investigació artística i el seu paper fonamental en el desenvolupament de la societat contemporània en tots els seus aspectes.
  • Donar suport a la investigació interdisciplinària entre la creació artística i altres disciplines d'investigació per aconseguir una relació simètrica entre els diversos processos de creació de coneixement.
  • Disminuir la separació històrica d'àmbits disciplinaris de recerca i la bretxa comunicativa oberta entre el desenvolupament artístic i els avenços científics, socials i econòmics.

Per fer això possible, Hangar col·labora en projectes d’investigació amb artistes individuals, així com amb socis dins del món acadèmic i de centres de recerca. En alguns casos la iniciativa corre a càrrec de creadors amb els quals Hangar col·labora, atenent a la seva demanda. En altres casos, s’engeguen projectes de recerca conjunts, en format de col·laboracions, residències d’investigació o plataformes de treball multisectorial. En total consonància amb la filosofia de centre, els resultats dels projectes de recerca desenvolupats a Hangar generen continguts oberts i de lliure accés per a la comunitat creativa.